دیپلماسی و توسعه 

 کشورهایی که در عرصه پیشرفت و توسعه قرار گرفته اند و رویکردی توسعه گرایانه را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند و دارای دیپلماسی فعالی هستند تلاش میکنند که در تامین اهداف مورد نظر اقتصادی وفرهنگی و سیاسی و ... در عرصه بین الملل و داخلی از ابزارها و ظرفیت های بالفعل و بالقوه خود بهترین بهره راببرند. امروزه اصطلاخاتی مختلف چون دیپلماسی مالی ، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و ... بسیار رایج شده است و و همه دولت ها به دنبال توسعه دیپلماسی های خود در تمام عرصه ها می باشند اما بنظر می رسد آنچه که در ایران کمی مغفول واقع شده است مفهوم دیپلماسی توسعه است زیر ساخت تمام این مفاهیم امر توسعه و پیشرفت است که ابتدا باید با دقت تبیین شود و سیاست ها و دیپلماسی های لازم برای توسعه مورد مداقه قرار گیرد تا در سایر ارکان دیپلماسی بتوان موفق تر عمل نمود

تماس با ما

Tel: 021 88918641
Email: info@shayegan.ac.ir

ارسال پیام